Những thông tin cần biết về chuyển nhượng một phần dự án

Thứ năm - 09/05/2024 22:59
Đôi nét về chuyển nhượng một phần dự án đầu tư. Thông tin chi tiết về điều kiện, thủ tục và hồ sơ chuyển...
Mục lục

Chuyển nhượng dự án đầu tư xảy ra khi nhà đầu tư có những thay đổi trong chiến lược, kế hoạch kinh doanh của mình. Theo đó, nhà đầu tư có thể chuyển nhượng một phần dự án hoặc toàn bộ dự án và cần phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện cũng như trình tự thủ tục đúng quy định.

chuyen nhuong mot phan du an

Để chuyển nhượng một phần dự án nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục theo đúng quy định

I. Khái quát về chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

Chuyển nhượng một phần dự án đầu tư có thể hiểu đơn giản là nhà đầu tư dừng hoạt động đầu tư, khai thác, kinh doanh 1 phần dự án của mình và chuyển giao phần dự án đó cho nhà đầu tư khác.

Với phần còn lại của dự án, nhà đầu tư vẫn tiếp tục đầu tư, khai thác sử dụng bình thường.

II. Điều kiện để được phép chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

Muốn chuyển nhượng 1 phần dự án đầu tư thì dự án đầu tư đó phải đáp ứng được 6 điều kiện dưới đây theo Luật Đầu tư năm 2020:

1. Điều kiện thứ nhất

Phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động, cụ thể:

 • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án; căn cứ theo các điều kiện chấm dứt hoạt động đã quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp; dự án đầu tư đã hết thời hạn hoạt động

 • Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hoạt động của dự án đầu tư khi rơi vào các trường hợp:

 • Dự án đầu tư thuộc một trong số các trường hợp được quy định ở Khoản 2 và 3, Điều 47, Luật Đầu tư và nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động

 • Dự án đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng tính từ ngày dừng hoạt động; đồng thời cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc bên đại diện của nhà đầu tư

 • Nhà đầu tư không được phép tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện việc điều chỉnh trong vòng 6 tháng kể từ ngày không được sử dụng điểm đầu tư

 • Dự án thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư nhưng nhà đầu tư không ký quỹ hoặc là không có bảo lãnh về nghĩa vụ ký quỹ theo quy định

 • Dự án thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật

 • Hoạt động đầu tư được thực hiện dựa trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo

 • Căn cứ theo bản án, phán quyết của Tòa án

chuyen nhuong mot phan du an

Phần dự án đầu tư được chuyển nhượng phải đảm bảo còn đang hoạt động

2. Điều kiện thứ hai

Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án phải đáp ứng điều kiện của Luật đầu tư, cụ thể

 • Đáp ứng Điều 9, Luật Đầu tư năm 2020 về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

 • Bảo đảm về vấn đề an ninh, quốc phòng theo đúng quy định

 • Đáp ứng các quy định về đất đai, điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại các xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển, hải đảo của pháp luật Việt Nam

3. Điều kiện thứ ba

Cần đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng một phần dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các tài sản khác gắn liền với đất.

4. Điều kiện thứ tư

Tuân thủ các quy định của luật pháp về nhà ở, kinh doanh bất động sản (BĐS) trong trường hợp chuyển nhượng 1 phần dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án BĐS.

5. Điều kiện thứ năm

Tuân thủ các quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các quy định khác có liên quan.

6. Điều kiện thứ sáu

Ngoài các điều kiện trên thì doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào việc sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư.

III. Chi tiết thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

1. Với các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư chuyển nhượng cần thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư trong các trường hợp:

 • Có sự thay đổi về mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc bổ sung thêm mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

 • Thay đổi địa điểm đầu tư, quy mô diện tích đất sử dụng có sự thay đổi trên 30 ha hoặc trên 10%

 • Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên

 • Kéo dài tiến độ thực hiện dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ đã quy định tại văn bản đầu tư ban đầu

 • Có những điều chỉnh trong thời gian hoạt động của dự án

 • Thay đổi công nghệ, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư

chuyen nhuong mot phan du an

Trong một số trường hợp cụ thể, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi muốn chuyển nhượng dự án

Trong trường hợp này, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án cần nộp 8 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp 4 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Đối với các dự án mà việc chuyển nhượng không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp ở trên thì nhà đầu tư chuyển nhượng chỉ cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Theo đó, chỉ cần nộp 4 bộ hồ sơ đúng quy định cho Cơ quan đăng ký đầu tư với văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư thay cho văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

Riêng đối với các dự án không thuộc trường hợp được quy định tại Khoản 3, Điều 41, Luật Đầu tư thì chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

2. Với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thực hiện nộp 1 bộ hồ sơ đầy đủ, đúng quy định cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

3. Với nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án và có thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án

Thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo đúng quy định trong các trường hợp đã được trình bày ở trên.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án có thể thực hiện thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

4. Với các dự án còn lại (không thuộc những trường hợp trên)

Việc chuyển nhượng cần thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, dân sự, kinh doanh BĐS và các quy định có liên quan khác.

chuyen nhuong mot phan du an

Nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể nhận chuyển nhượng một phần dự án trong nước nhưng cần đảm bảo đáp ứng được các quy định và điều kiện theo pháp luật

IV. Hồ sơ chuyển nhượng một phần dự án đầu tư bao gồm gì?

 • Hợp đồng/hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng 1 phần/toàn bộ dự án đầu tư

 • Văn bản đề nghị về việc điều chỉnh dự án đầu tư

 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm chuyển nhượng

 • Các tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng như CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với nhà đầu tư là cá nhân); Giấy chứng nhận thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (với nhà đầu tư là tổ chức)

 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là dự án theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh)

 • Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có)

 • Tài liệu của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án, có thể lựa chọn một trong những tài liệu sau: tài liệu thuyết minh năng lực tài chính; báo cáo tài chính 2 năm gần nhất; báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu; bảo lãnh về năng lực tài chính; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ.

Cần lưu ý, với những tài liệu được cấp bởi những tổ chức, cơ quan nước ngoài cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

chuyen nhuong mot phan du an

Hồ sơ đầy đủ là yếu tố quan trọng, quyết định đến kết quả được chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

Như vậy, chúng tôi vừa gửi đến bạn một số thông tin có liên quan đến việc chuyển nhượng một phần dự án. Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề liên quan đến dự án bất động sản thì có thể liên hệ đến Hotline của BATDONGSAN EXPRESS qua website batdongsanexpress hoặc hotline +84 24 39749350, +84 24 39749351.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết