Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi mới nhất

Thứ sáu - 03/05/2024 05:42
Những mẫu hợp đồng thuê nhà, thuê đất làm nhà xưởng, kho bãi phổ biến và mới nhất, hợp đồng mua bán nhà, công...
Mục lục

Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi là một trong những loại hợp đồng pháp lý quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh đối với mỗi doanh nghiệp. Một hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi chặt chẽ sẽ tạo điều kiện kinh doanh ổn định, thuận lợi cho doanh nghiệp. Bài viết dưới đây của BATDONGSAN EXPRESS sẽ chia sẻ đến bạn những mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi phổ biến và mới nhất 2022.

I. Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi mới nhất 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***--------

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm .....

Chúng tôi ký tên dưới đây là:

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG (Gọi tắt là bên A):

Chủ sở hữu :...............................................................

Sinh ngày :..................................................................

CMND số :.................................................................

Thường trú tại :...........................................................

Điện thoại :....................... Fax :............................

BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG (Gọi tắt là bên B):

Tên tổ chức :.............................................................

Địa chỉ trụ sở chính :.................................................

..................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: ... ngày ... /... / ... do ... cấp

Số tài khoản: ...............................................

Họ và tên người đại diện :.............................

Chức vụ: ......................................................

Sinh ngày : ...../......../......

Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :.........

cấp ngày ......./......./........ tại ...........................

Địa chỉ liên hệ: .............................................

Số điện thoại: ................................................

Email :.............................................................

Số fax: ...........................................................

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồngthuê nhà xưởng và kho bãi với nội dung sau:

Điều 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng và kho bãi nằm trên diện tích đất .... m2 thuộc chủ quyền của bên A tại .......................

1.2. Mục đích thuê: dùng làm xưởng sản xuất.

Điều 2. THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là ...... năm được tính từ ngày ..... tháng ..... năm .... đến ngày ..... tháng ..... năm .....

2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.

2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).

Điều 3. GIÁ CẢ - PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Giá thuê nhà là: ........ đ/m2/tháng, (bằng chữ: ........... đồng)

- Bên B sẽ trả trước cho Bên A ....... năm tiền thuê nhà là: ....... , (bằng chữ ..... đồng)

Sau thời hạn ....... năm, tiền thuê nhà sẽ được thanh toán ...... tháng một lần vào ngày mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.

Điều 4. TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

4.1. Trách nhiệm bên A:

4.1.1. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.

4.1.2. Bên A bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

4.1.3. Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là chắc chắn, nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Bên B; Bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường.

4.1.4. Chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê cho thuê nhà xưởng với cơ quan thuế.

4.2. Trách nhiệm của Bên B:

4.2.1. Sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với Bên A.

4.2.2. Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.

4.2.3. Có trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị và các đồ đạc tư trang của bản thân.

4.2.4. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng Pháp luật hiện hành.

4.2.5. Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà xưởng ghi ở Điều 3) như tiền điện, điện thoại, thuế kinh doanh… đầy đủ và đúng thời hạn.

Điều 5. CAM KẾT CHUNG

Sau khi Bên B được các cơ quan chức năng cho phép đặt xưởng sản xuất tại địa điểm như ghi tại Điều 1 trên đây, Bên B cam kết vẫn tiếp tục thực hiện các điều khoản đã ký với HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ GIA CÔNG ĐẶT HÀNG được lập tại Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được, sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân Tỉnh/Thành Phố ........ Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do bên có lỗi chịu.

Hợp đồng này có giá trị ngay sau khi Hai bên ký kết và được Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh chứng nhận và được lập thành 03 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Phòng công chứng theo quy định.

.................. , ngày...... tháng....... năm......

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

II. Mẫu hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn đơn giản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

…………., ngày …. tháng …. năm…….

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN (HOẶC HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI)

Số……… /HĐ

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Các căn cứ pháp lý khác;

Hai bên chúng tôi gồm:

I. BÊN BÁN NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên bán):

- Tên doanh nghiệp: .........................................................................

- Địa chỉ: ............................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

- Mã số doanh nghiệp: ......................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: …………………… Chức vụ: ...........

- Số điện thoại liên hệ: .......................................................................

- Số tài khoản (nếu có): …………….. Tại ngân hàng: ........................

- Mã số thuế: .......................................................................................

II. BÊN MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên mua):

- Ông (bà):..........................................................................................

- Số CMND (hộ chiếu): ……… Cấp ngày …./…../….., tại ......

- Hộ khẩu thường trú: .......................................................................

- Địa chỉ liên hệ: ................................................................................

- Điện thoại: ………………………………… Fax (nếu có): .................

- Số tài khoản: …………………………….. Tại ngân hàng: ................

- Mã số thuế: ........................................................................................

Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng với các nội dung sau đây:

Điều 1. Các thông tin về nhà, công trình xây dựng

1. Loại nhà, công trình xây dựng (biệt thự, căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng không phải nhà ở như tòa nhà văn phòng, khách sạn,…): .......................................................................

2. Vị trí nhà, công trình xây dựng: ..............................

(Đối với hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì ghi rõ tên dự án, tên tòa nhà, tên lô đất theo quy hoạch đã được duyệt).

3. Thông tin về quy hoạch có liên quan đến nhà, công trình xây dựng: .......

4. Quy mô của nhà, công trình xây dựng:

- Tổng diện tích sàn xây dựng: …………m2

- Tổng diện tích sử dụng đất: ……….m2, trong đó:

Sử dụng riêng: …………….m2

Sử dụng chung (nếu có): …………m2

Nguồn gốc sử dụng đất (được giao, được công nhận hoặc thuê): ..........

(Nếu là thuê đất thì phải ghi thêm thông tin về số hợp đồng, ngày ký hợp đồng thuê đất, thời gian thuê từ ngày …. đến ngày…..).

5. Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của nhà, công trình xây dựng; thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với nhà, công trình xây dựng là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư.

6. Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến nhà, công trình xây dựng.

7. Hồ sơ pháp lý của dự án, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng nhà.

8. Đối với hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì phải ghi rõ số, ngày, tháng của hợp đồng bảo lãnh về nhà ở, số ngày, tháng văn bản của Sở Xây dựng địa phương về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai; kèm theo hợp đồng này còn có bản sao hợp đồng bảo lãnh về nhà ở, bản sao văn bản của Sở Xây dựng địa phương về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai.

9. Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng (nếu có).

10. Các thông tin khác ..............................................................

Điều 2. Giá bán nhà, công trình xây dựng

Giá bán nhà, công trình xây dựng là ....................... đồng

(Bằng chữ: ............................................................... ).

Giá bán này đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế VAT (nếu bên bán thuộc diện phải nộp thuế VAT) và phí bảo trì (nếu có)

(Nếu giá bán là đơn giá trên m2 sàn thì diện tích sàn phải tính theo thông thủy)

Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán

1. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức (theo pháp luật về thanh toán):

2. Thời hạn thực hiện thanh toán:

a) Thanh toán một lần vào ngày …… tháng …… năm …….. (hoặc trong thời hạn ……. ngày, kể từ sau ngày ký kết hợp đồng này).

b) Thanh toán nhiều lần

- Lần 1:

- Lần 2:

………

3. Trường hợp mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo phương thức thanh toán nhiều lần thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

a) Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng, trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng;

Trong mọi trường hợp khi bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.

b) Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết.

Điều 4. Thời hạn giao, nhận nhà công trình xây dựng và hồ sơ kèm theo

1. Bên bán có trách nhiệm bàn giao nhà, công trình xây dựng kèm theo các trang thiết bị gắn với nhà, công trình xây dựng đó và giấy tờ pháp lý về nhà, công trình xây dựng nêu tại Điều 1 của hợp đồng này cho Bên mua trong thời hạn là ………. ngày, kể từ ngày Bên mua thanh toán đủ số tiền mua nhà, công trình xây dựng (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác). Việc bàn giao nhà, công trình xây dựng phải lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của hai bên.

2. Trường hợp Bên mua chưa nhận bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai từ chủ đầu tư (bên bán) mà Bên mua có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì các bên phải thực hiện đúng thủ tục chuyển nhượng hợp đồng theo quy định tại Điều ………. của Nghị định số …….. Bên bán không được thu thêm bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng khi xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng cho Bên mua.

3. Các thỏa thuận khác ............................................

Điều 5. Bảo hành (theo quy định tại Điều 20 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán cho bên mua.Trường hợp nhà, công trình xây dựng đang trong thời hạn bảo hành thì bên bán có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, cung ứng thiết bị có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Thời hạn bảo hành: ………… (Thời hạn bảo hành theo quy định của pháp luật về xây dựng, về nhà ở).

3. Thỏa thuận về hết thời hạn bảo hành:...........................

4. Các thỏa thuận khác: .....................................................

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán

1. Quyền của Bên bán (theo quy định tại Điều 21 Luật Kinh doanh bất động sản 2014) cụ thể:

a) Yêu cầu Bên mua nhận nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này;

b) Yêu cầu Bên mua thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này;

c) Yêu cầu bên mua phối hợp thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận (thủ tục thanh toán, tài chính, giấy tờ………);

d) Không bàn giao nhà, công trình xây dựng khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

đ) Yêu cầu bên mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên mua gây ra;

e) Các quyền khác ..............................................................

2. Nghĩa vụ của Bên bán (theo quy định tại Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản 2014) cụ thể:

a) Thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có);

(Đối với trường hợp mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì thỏa thuận theo nội dung: Bên bán có trách nhiệm xây dựng nhà ở theo đúng thiết kế và theo danh mục vật liệu xây dựng bên trong và bên ngoài nhà ở mà các bên đã thỏa thuận; thông báo cho Bên mua biết tiến độ xây dựng nhà ở và đảm bảo hoàn thành việc xây dựng theo đúng tiến độ đã thỏa thuận; tạo điều kiện để Bên mua kiểm tra việc xây dựng nhà ở nếu có yêu cầu).

b) Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã bán trong thời gian chưa bàn giao cho bên mua;

c) Thực hiện các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

d) Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này, đảm bảo chất lượng. Giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng;

đ) Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này;

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

g) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật (nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí khác....);

h) Trường hợp mua nhà hình thành trong tương lai bên bán có nghĩa vụ cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước của khách hàng, và tạo điều kiện cho bên mua kiểm tra công trình;

i) Chủ đầu tư có nghĩa vụ thực hiện các quy định về bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai cho bên mua theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và pháp luật về tín dụng.

k) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận: .....................................

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua

1. Quyền của Bên mua (tham khảo quy định tại Điều 23 Luật Kinh doanh bất động sản 2014):

a) Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng (áp dụng tương tự Khoản 2 Điều 6 của Hợp đồng này);

c) Yêu cầu bên bán bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này;

d) Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng;

đ) Trường hợp mua nhà hình thành trong tương lai bên mua có quyền yêu cầu bên bán cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế tại công trình;

e) Các quyền khác: .............................................................

2. Nghĩa vụ của Bên mua (tham khảo quy định tại Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản 2014

a) Thanh toán đủ tiền mua nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này;

b) Nhận nhà, công trình xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo đúng thời hạn thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này;

c) Phối hợp với bên bán thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận là:..........

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

đ) Các nghĩa vụ khác: ......................................................

Điều 8. Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng

Hai bên thỏa thuận cụ thể về các hành vi vi phạm hợp đồng mà các bên phải chịu trách nhiệm trước bên kia (đối với bên mua: Chậm nộp tiền mua nhà, không chịu nhận bàn giao nhà...; đối với bên bán: Chậm bàn giao nhà, chất lượng thi công không đảm bảo...).

Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng

Hai bên thỏa thuận cụ thể về các trường hợp phạt do vi phạm hợp đồng.

Điều 10. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý

1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

- .................................................................................................

2. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng:

- ................................................................................................

3. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng.

4. Các thỏa thuận khác .............................................................

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp các bên có tranh chấp về nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng chứng nhận hoặc được UBND chứng thực đối với trường hợp pháp luật quy định phải công chứng hoặc chứng thực).

2. Hợp đồng này được lập thành ….. bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản, .... bản lưu tại cơ quan thuế,.... và …. bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đối với nhà và công trình./.

BÊN BÁN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

BÊN MUA

(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ người ký và đóng dấu)

>> Bài viết liên quan: Mẫu văn bản phụ lục hợp đồng cho thuê nhà mới nhất

III. Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng, kho bãi hợp pháp

HỢP ĐỒNG SỐ: …….CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Hôm nay, ngày….tháng…năm… tại địa chỉ: ... chúng tôi gồm:

1. Bên cho thuê đất:

Ông (bà): ………………………………… tuổi ………….

- Sinh ngày:…………………………….....………...........

- CMND/ CCCD số:…………………………….....………

- Nghề nghiệp: ………………………………….....………

- Hộ khẩu thường trú: …………………………....………

2. Bên thuê đất:

Ông (bà): ………………………………… tuổi …….……

- Sinh ngày:…………………………….....………...........

- CMND/ CCCD số:…………………………….....………

- Nghề nghiệp: …………………………………………

- Hộ khẩu thường trú: …………………………………

Hoặc ông (bà): …………………………………………

- Đại diện cho (đối với tổ chức): ………………………

- Địa chỉ: …………………………………...……………

- Số điện thoại: ………………….. Fax: ………………

Thửa đất cho thuê:

- Diện tích đất cho thuê: …………………...……… m2

- Loại đất: …………………………………......………

Hạng đất (nếu có):

- Thửa số: ……………………………….......…………

- Tờ bản đồ số: ………………………………......……

- Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………. do ……...............cấp ngày …… tháng …… năm ……..

Tài sản gắn liền với đất (nếu có):

3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:

- Thời hạn cho thuê là …………… kể từ ngày …… tháng …… năm ……… đến ngày ……. Tháng …… năm …..

Số tiền thuê đất (bằng số) là: ……… đ/m2 (ha)/năm (tháng)..

(bằng chữ: ……………………………………………)

- Thời điểm thanh toán: ……………………………

- Phương thức thanh toán: …………………………

- Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.

- Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.

- Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không hủy hoại làm giảm giá trị của đất.

- Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này.

- Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

- Cam kết khác: ……………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

- Hợp đồng này lập tại ………ngày ….. tháng …. năm ….., thành …... bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân …………. dưới đây xác nhận.

BÊN CHO THUÊ ĐẤT

(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

BÊN THUÊ ĐẤT

(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

>> Bài viết liên quan:Hợp đồng thuê nhà kinh doanh mới và chính xác nhất

IV. Mẫu hợp đồng thuê nhà ở ngắn gọn và mới nhất 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

............., ngày.......tháng.......năm............

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở

Hợp đồng thuê nhà ở giữa hai bên là ông/bà: .......... (bên thuê) và ông/bà: ........ (bên cho thuê), tại .........

BÊN THUÊ:

Ông/bà :........................................................

Ngày/tháng/năm sinh :................................

Số CMND :...... ngày cấp ..... nơi cấp ..........

Nơi ở hiện tại :............................................

....................................................................

Nơi ĐKHKTT :............................................

...................................................................

Số điện thoại :............................................

Là chủ sở hữu ngôi nhà : ..........................

.....................................................................

....................................................................

Hiện trạng ngôi nhà và những tài sản có liên quan :....

.....................................................................

.....................................................................

BÊN THUÊ NHÀ:

Ông/bà :.......................................................

Ngày/tháng/năm sinh :.................................

Số CMND :....... ngày cấp ...... nơi cấp .......

Nơi ở hiện tại :............................................

Nơi ĐKHKTT :............................................

Số điện thoại :............................................

Hiện tại do nhu cầu sinh hoạt và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nên tôi muốn thuê ngôi nhà của ông/bà ........ trong thời hạn ......

Trong thời gian thuê nhà, tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình, nếu có bất kỳ vi phạm nào liên quan đến nội dung của hợp đồng tôi xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

THỎA THUẬN VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN THUÊ VÀ BÊN CHO THUÊ:

I. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê:

- Bên thuê có các quyền lợi sau:

+ Nhận nhà ở và các tài sản theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Được cho thuê lại nhà đang thuê nếu được sự đồng ý của bên cho thuê;

+ Trong trường hợp nhà hư hỏng có quyền yêu cầu bên cho thuê khắc phục sửa chữa;

+ Được tiếp tục thuê nhà nếu hết thời hạn thuê;

+ Đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo cho bên cho thuê biết trong thời hạn 30 ngày;

+ Có quyền yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại khi bên cho thuê vi phạm hợp đồng hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình.

- Các nghĩa vụ bên thuê phải thực hiện bao gồm:

+ Sử dụng nhà, tài sản gắn liền với nhà đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Đóng các loại tiền (tiền nhà, tiền điện, nước,...) đúng thời hạn đã ghi trong hợp đồng;

+ Bảo vệ tài sản đã thuê, nếu gây thiệt hại làm biến đổi tình trạng ban đầu của ngôi nhà phải bồi thường thiệt hại cho bên cho thuê;

+ Đăng ký tạm trú tạm vắng và hoàn thiện đầy đủ các loại giấy tờ về thuê nhà;

+ Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại nếu không được sự cho phép của bên cho thuê;

+ Giao, trả lại nhà đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;

+ Chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ môi trường.

II. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê:

- Quyền của bên cho thuê:

+ Yêu cầu bên thuê nộp tiền và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn;

+ Có quyền điều chỉnh giá nhà nếu được sự đồng ý của bên thuê;

+ Có quyền yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại nếu làm hư hỏng, biến đổi tình trạng ban đầu của tài sản;

+ Được lấy lại nhà nếu như chấm dứt hợp đồng thuê nhà;

+ Nếu bên cho thuê muốn lấy lại nhà phải báo trước cho bên thuê trước 06 tháng và phải chịu trách nhiệm bồi thường trước bên thuê nếu có yêu cầu;

+ Đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo cho bên thuê trước 30 ngày.

- Nghĩa vụ của bên cho thuê:

+ Giao nhà và tài sản theo đúng hợp đồng;

+ Bảo dưỡng, khắc phục những tài sản hư hỏng, không có giá trị sử dụng khi bên thuê yêu cầu;

+ Tạo điều kiện để bên thuê yên tâm sử dụng nhà như: làm thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng.

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện theo đúng thỏa thuận ghi trong hợp đồng, nếu có bất kỳ sai sót nào chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm

BÊN THUÊ

(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

BÊN CHO THUÊ

(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

Lưu ý:

- Trong phần hiện trạng ngôi nhà và tài sản cho thuê, quý khách hàng cần ghi rõ các yếu tố như: diện tích thuê, kết cấu hạ tầng, các loại tài sản gắn liền với nhà ở(nếu có), giá thuê, các chi phí khác.

- Ghi rõ thời gian, địa điểm, thời hạn thuê nhà.

Bài viết trên đây của BATDONGSAN EXPRESS đã giúp bạn biết cách soạn thảo một hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi đơn giản, hợp pháp. nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về loại hợp đồng này xin vui lòng liên hệ với BATDONGSAN EXPRESS qua Website: batdongsanexpress.vn hoặc Hotline: +84 24 397 493 50 - +84 24 397 493 51 để được tư vấn và hỗ trợ tận tình.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn